UFAS (Udruženje Filmskih Animatora Srbije / Union of Film Animators of Serbia) je dobrovoljno udruženje profesionalaca iz oblasti filmske animacije.

UFAS (Udruženje Filmskih Animatora Srbije / Union of Film Animators of Serbia) je dobrovoljno udruženje profesionalaca iz oblasti filmske animacije. Udruženje okuplja umetnike, teoretičare, istoričare, producente, organizatore i ostale profesije vezane za filmsku animaciju, radi unapređenja umetnosti animacije, brige o očuvanju i propagiranju srpske animacije i povezivanja i saradnje sa drugim pojedincima i institucijama srodnog interesovanja.

KONTAKT mejl & Administartor sajta: udruzenje.ufas@gmail.com

 


 

STATUT UDRUŽENJA – CILJEVI UDRUŽENJA:

Animatori Srbije (autori i producenti animiranih filmova) odlučili su da se formalno-pravno organizuju u cilju zaštite domaćeg autorskog animiranog filma, kao ravnopravne filmske forme domaće kinematografije. Kako je autorski animirani film stožer pluralizma, nezavisnog stvaralaštva i novog filmskog jezika, osnovna težnja udruženja je razvoj kreativnih animiranih filmova i stvaranje uslova za rad u odnosu na specifičnosti produkcije animiranih filmova.

Paralelnim delovanjem na nivou kulturne politike i u okviru produkciono-organizacione baze,  UFAS daje strukovnu potporu, kreativnom kapacitetu i velikom interesovanju srpskih autora za autorski animirani film, te ukupnom razvoju, produkciji i prikazivanju domaćih animiranih  filmova u Srbiji i svetu.

Ciljevi i zadaci udruženja su:

  • Razvoj domaćeg animiranog filmskog stvaralaštva i kinematografije kao celine.
  • Uspostavljanje trajnih i sistemskih rešenja, usklađenih sa specifičnostima produkcije animirnih filmova, kojima se stvaraju uslovi za ekonomski prosperitet, rad i stvaralaštvo članova udruženja UFAS.
  • Stvaranje uslova za održiv razvoj nezavisne produkcije animiranh filmova, odnosno stvaranje zasebne kreativne industrije u Srbiji sa održivim brojem producentskih kuća posvećenih animiranom filmu, sa autorima koji u oblasti produkcije animiranih filmova ostvaraju svoje pravo na rad, uz odgovorajuću institucionalnu podršku
  • Afirmacija i zaštita opšteg društvenog položaja stvaralaca animiranih filmova, posebno rada i stvaralaštva članova udruženja UFAS.
  • Afirmacija i zaštita prava stvaralaca animiranih filmova, posebno kolektivnih autorskih imovinskih i moralnih prava članova udruženja UFAS.
  • Zastupanje profesionalnih interesa i slobode umetničkog stvaralaštva članova udruženja pred državnim organima i javnim institucijama.
  • Promocija udruženja i njegovih članova na nacionalnom i međunarodnom planu i strateško podizanje kapaciteta u dokumentarnom sektoru.

U ostvarivanju svojih ciljeva udruženje UFAS će sarađivati sa državnim institucijama iz oblasti kulture i intelektualne svojine u Republici Srbiji, te sa filmskim proizvodnim i distributivnim preduzećima, sa Privrednom Komorom Srbije, kao i sa svima odgovornima za razvoj filmske umetnosti, kulture i stvaralaštva u zemlji i inostranstvu, te sa drugim strukovnim udruženjima iz oblasti audiovizuelnih delatnosti i udruženjima koja se bave zaštitom i ostvarivanjem autorskih i srodnih prava.

O saradnji udruženja UFAS sa drugim udruženjima i udruživanju u saveze odlučuje Skupština udruženja, prostom većinom glasova redovnih članova na sednici na kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja redovnih članova Skupštine.

 

USLOVI ZA UČLANJIVANJE I ČLANSTVO:

Članovi udruženja UFAS mogu biti redovni, počasni i kandidati za članstvo.

Redovni članovi udruženja mogu postati svi autori animiranih filmova, koji su državljani Republike Srbije, a koji ujedno ispunjavaju i uslove definisane PRAVILNIKOM O ČLANSTVU.
Počasni članovi se biraju iz redova eminentnih autora animiranog filma, domaćih ili stranih, i mogu učestvovati u radu udruženja, ali nemaju pravo glasa. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.
Kandidati za članstvo mogu postati diplomirani studenti umetniških akademija koji u trenutku podnošenja zahteva za članstvo ne ispunjavaju uslove za redovno članstvo prema PRAVILNIK O ČLANSTVU. Oni imaju pravo učešća u radu udruženja po pozivu i nemaju pravo glasa. Kandidati za članstvo ne plaćaju članarinu.

Lice koje želi da postane član udruženja mora da podnese molbu za prijem u članstvo sa pratećom dokumentacijom definisanom PRAVILNIKOM O ČLANSTVU na mejl udruzenje.ufas@gmail.comO prijemu u članstvo udruženja odlučuje Izvršni odbor udruženja prostom većinom glasova svih članova Izvršnog odbora i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Godišnja članarina iznosi 2.000 RSD

 

ORGANIZACIJA UDRUŽENJA:

Predsednik udruženja – Nikola Majdak jr.
U skladu sa odlukama izvršnog odbora udruženja, realizuje planove i programske aktivnosti udruženja, sačinjava izveštaje o radu, podnosi i usmeno obrazlaže izveštaj o radu udruženja na zasedanju skupštine udruženja i odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje udruženja. Predsednik udruženja predstavlja udruženje i zastupa ga pred svim trećim licima i državnim organima.

Skupština udruženja – Čine svi članovi udruženja. Pravo glasa na skupštini imaju svi redovni članovi.
1) donosi plan i program rada i aktivnosti;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja, kao što su pravilnici, smernice, plan razvoja;
4) bira i razrešava članove Izvršnog odbora;
5) daje smernice, kontroliše i ocenjuje rad Izvršnog odbora udruženja;
6) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Izvršnog odbora;
7) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
8) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
9) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Izvršni odbor – Iva Ćirić, Marija Lazarevski, Miloš Tomić, Ana Nedeljković, Rastko Ćirić
Izvršni odbor udruženja je izvršni organ udruženja. Rukovodi udruženjem između zasedanja skupštine i sprovodi odluke skupštine udruženja. Sastoji se od pet članova, koje bira i opoziva skupština. Mandat članova izvršnog odbora traje godinu dana i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Sednice izvršnog odbora udruženja saziva i predsedava im predsednik udruženja, odnosno zamenik predsednika udruženja kada je predsednik sprečen i one mogu biti održane i elektronskim putem.
Izvršni odbor punovažno odlučuje ukoliko je prisutna prosta većina članova izvršnog odbora udruženja, a odluke donosi prostom većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova.

 

PRAVILNIK O ČLANSTVU

STATUT UDRUŽENJA